A- A A+
Archidiecezja Poznańska
Parafia pw. Św. Mikołaja Bpa w Dubinie
Archidiecezja Poznańska
Parafia pw.
Św. Mikołaja Bpa
w Dubinie
Dzisiaj jest:

Parafialny Zespół Caritas- reaktywacja -22.11.2017r.

 

Lp. Imię i nazwisko Numer telefonu Adres
1 Alcer Anna 698233486 Dubin
2 Piotrowska Dominika   607318231 Dubin
3 Szczepańska Barbara  500040661 Zaorle
4 Jasińska Dominika 667303624 Dubin
5 Kapała Grażyna 608884627 Dubin
6 Kasprzak Agnieszka 538313412  Dubin
7 Kowalska Iwona 505809053 Domaradzice
8 Krzyżosiak Maria 664490493 Pomocno
9 Lorek Alena 696785690 Osiek
10 Lorek Elżbieta 697399152 Dubin
11 Łakoma Edyta 607847850 Osiek
12 Nowacka Anna 661170152 Dubin
13 Kuźnia Emilia   Osiek
14 Bielerzewska Iwona   Dubin
15    

 

PZ Caritas- powołanie i cele

Od 1998 roku działają w Archidiecezji Poznańskiej Parafialne Zespoły Caritas, których zadaniem jest działalność charytatywna, jako istotna część apostolstwa Kościoła. Parafialne Zespoły Caritas, zwane dalej Zespołem przejęły funkcje istniejących dotychczas Parafialnych Zespołów Charytatywnych i stanowią podstawową jednostką działalności charytatywnej Archidiecezji Poznańskiej, ściśle współpracuje z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która jest koordynatorem tej posługi.

Celem Zespołu jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie zwłaszcza mieszkającym na terenie parafii. Realizacja tego celu stawia przed Zespołem następujące zadania: 

 • zachęcanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem
 • zachęcanie wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz pełnienia innych uczynków miłosierdzia
 • gromadzenie informacji o osobach potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń
 • udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym
 • pozyskiwanie wsparcia od innych instytucji.

Powołanie Zespołu PZC.

Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który zgłasza jego istnienie w Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Zespół korzysta z osobowości prawnej parafii. Proboszcz ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za działalność Zespołu. Nowy Zespół swoją działalność rozpoczyna po zgłoszeniu przez proboszcza parafii i zarejestrowaniu go w Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 

Zarząd Zespołu stanowią:


Przewodniczący, którym jest proboszcz lub wskazany przez niego kapłan, zastępca, którym z reguły powinna być osoba zakonna lub świecka, sekretarz, prowadzący dokumentację organizacyjną i korespondencję, skarbnik, zajmujący się finansami oraz ich dokumentacją.  

Członkowie Zespołu

Członkami Zespołu są parafianie, którzy zostali przyjęci do niego przez proboszcza.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa: członek czynny,  członek wspierający.

Członkowie czynni realizują działalność charytatywną społecznie poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy. W swej działalności zobowiązani są do dyskrecji.

Członkowie wspierający świadczą pomoc finansową w formie zadeklarowanych przez siebie składek (miesięcznych lub kwartalnych). 

Formacja duchowa członków Zespołu

Działanie zewnętrzne Zespołu powinno być poprzedzone formacją duchową.

Stała formacja Zespołu dokonuje się przez regularne przynajmniej comiesięczne spotkania z duszpasterzem, które winny mieć na uwadze formację religijno-ascetyczną (Msza św. z homilią, nabożeństwo, konferencja ascetyczna lub wspólne rozważanie słowa Bożego) i szkoleniową (np. referat z dziedziny teologii, psychologii, katolickiej nauki społecznej, prawa, pielęgniarstwa itp.).Formacja w parafii winna być uzupełniona przez diecezjalne spotkania formacyjne (uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach oraz rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej). 

Zespół obejmuje swoim działaniem:

 • osoby starsze, chore, niepełnosprawne
 • rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie
 • osoby ubogie
 • matki samotnie wychowujące dzieci
 • ludzi uzależnionych (alkoholików, narkomanów)
 • osoby samotne potrzebujące opieki 

Zespół ewidencjonuje osoby potrzebujące pomocy na podstawie:

 • rozeznania prowadzonego przez członków Zespołu, także we współpracy z organizacjami opieki społecznej
 • zgłoszeń dokonanych przez inne osoby (krewnych, sąsiadów, przypadkowych obserwatorów)
 • informacji przekazywanych przez kapłanów z wizyt duszpasterskich (kolęda, odwiedziny chorych)
 • osobistych zgłoszeń tych osób

  Działalność charytatywną Zespół organizuje przez:
  Wsparcie duchowe
 1. odwiedziny
 2. nawiązanie rozmowy
 3. wspólną modlitwę
 4. ewangelizację
 5. pomoc w dotarciu do kościoła itp.

Pomoc materialną

 1. wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
 2. przekazywanie darów rzeczowych


Pomoc opiekuńczo-usługową

 1. odwiedzenie osób będących w potrzebie
 2. wykonywaniu różnych czynności domowych 

Akcje charytatywne

 1. umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin udziału w wypoczynku letnim (np. koloniach)
 2. umożliwienie starszym, chorym i niepełnosprawnym udziału w rekolekcjach
 3. przekazanie paczek świątecznych
 4. organizowanie Wigilii dla samotnych
 5. spotkań w „Tygodniu Miłosierdzia” i „Dniu Chorych” itp. 

SAKRAMENT POKUTY

W dni powszednie i niedziele
Przed mszą św.

Pierwszy piątek miesiąca
14.00-15.00, 17.00-18.30

 

MSZE ŚWIĘTE

W dni powszednie
18.30

W niedziele
8.00, 10.30

DPS Osiek
Nie ma mszy św.
ze względu na pandemię

Intencje mszalne

Sprawdź intencje mszalne
na bieżący tydzień

FACEBOOK

REALIZACJA WITRYNY

Timber by EMSIEN-3 LTD